Blog

İkale tazminatı gelir vergisinden istisna edildi.

ikale tazminatı

 

Beklenen oldu!

İkale tazminatı gelir vergisinden istisna edildi.

7103 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

27.03.2018 Tarihli 7103 Sayılı Kanunla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin (Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar) değiştirilerek aşağıdaki hale getirilmiştir.

"7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şaftıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);”

Ancak dikkat edilmesi gerekir ki, ikale tazminatı kıdam tazminatına dönüşmemiştir. Kıdem tazminatı ile ilgili sınırlamalar ikale tazminatı için geçerli değildir. Bu nedenden dolayı Maliye Bakanlığından ikale tazminatının sınırlarını belirleyen bir yönetmelik bekliyoruz.

Sınırlama, aylık , yıllık veya hizmet süresinin tamamına ilişkin olabilir.

Örneğin, üç ay çalışmış bir personel ayrılırken ikale tazmiantı alabilir mi? Veya beş yıl çalışan ve ücreti 3.500 TL olan bir işçi ayrılırken, ikale tazminatı olarak 200.000 TL alabilir mi?

Benim kişisel beklentim, ikale tazminatının kıdem tazminatı ile sınırlı olması. Yani çalışan kıdem tazminatı hak ederek ayrılsaydı; ne kadar kıdem tazminatı alacaksa, ikale tazminatı da o kadar olabilir.

Kötü niyetli uygulamaları engellemek için sınırlamaların olması gerekir.

Ayrıca, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 261 inci maddesine (Ücretler) (7) numaralı bent eklenerek ikale tazmiantı ücret sayılmıştır.

Bu değişiklikliğin ne gibi sonuçlar doğuracağını yönetmeliklerden sonra göreceğiz.

Aynı kanunla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 inci maddesinin (Müteferrik İstisnalar) (1) maddesine (16) ıncı bent eklenmiştir.

Bu değişiklikle kadın hizmet erbabına sağlanan (ödemenin hizmet sağlayanlara yapılması koşuluyla) asgari ücret brüt tutarının % 15’ini aşmayacak kreş ve gündüz bakım menfaati gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

 

google plus  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr